https:/www.high-endrolex.com/15

Jak nakupovat - BORA prosport - sportovní oblečení a vybavení

Jak nakupovat a obchodní podmínky

Nakupování v e-shopu Bora pro sport je naprosto jednoduché. Vyberte si zboží, které se Vám líbí a přes kliknutí na nadpis, obrázek nebo odkaz „Více / vložit do košíku" se dostanete do detailu produktu. Zde budete u většiny zboží vyzváni k doplnění požadované velikosti či barvy a zvolení počtu. Tlačítkem „Vložit do košíku" pak přidáte zboží do nákupního košíku.

Do košíku můžete vložit libovolný počet položek. Po naplnění košíku otevřete odkaz „Upravit / koupit ", který se nachází v červené hlavičce v sekci košík. Na následující stránce se objedví seznam věcí v košíku a pod ním je objednávkový formulář. Zde vyplňte osobní údaje a především pak adresu, kam bude zboží dodáno.

V dolní části objednávkového formuláře zvolte typ úhrady (dobírka, hotovost, převodem) a způsob dodání (přepravní službou, osobně). Typ úhrady „hotovost" je možný pouze v kombinaci s osobním odběrem. Osobní odběr je možné uskutečnit výhradně v Městské hale v Jablonci nad Nisou. Termín a čas předání se dohaduje individuálně a to buď elektronickou nebo telefonickou formou.

Pro uskutečnění objednávky se není nutné registrovat. Pokud však hodláte využívat náš e-shop opakovaně, doporučujeme provést registraci na stránce https://www.borasport.cz/cz/uzivatel/registrace/ . Registrovaný zákazník nemusí při každém nákupu opakovaně vyplňovat dodací údaje a může taktéž získat další zákaznické slevy na základě předchozích obratů.

 

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro e-shopy borasport.cz, legea-sport.cz a joma-shop.cz.

I. Kontaktní informace

Provozovatel:
Ctibor HELCELET
Antonína Dvořáka 19
466 01 Jablonec nad Nisou
IČO: 86555677
DIČ: CZ7809200960
(dále též jen "prodávající")

II. Uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky pro dodávku zboží s tím, že tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Objednávat lze jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě -objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na webových stránkách prodávajícího, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji orientačními a vycházejícími z údajů výrobců.
 2. Prodávající se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je pak uzavřena okamžikem potvrzení objednávky kupujícího ze strany prodávajícího. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo požadovat potvrzení objednávky ze strany kupujícího nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím, a to před odeslání/předáním zboží kupujícímu.
 4. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si prodávající vyhrazuje i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.
 5. Veškeré náklady, které vzniknou kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 6. Vlastnické právo k objednanému a dodanému zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí ze strany kupujícího za podmínky řádného uhrazení kupní ceny. Ve smyslu ustanovení § 2132 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na věci však na kupujícího přechází již jejím převzetím. Vlastnické právo tak nepřejde na kupujícího před zaplacením kupní ceny.

III. Platební metody a doprava zboží

Způsob doručení

Zboží lze zaslat externí přepravní službou DPD nebo vyzvedvednout po dohodě v sídle prodávajícího.

Zboží zasíláme v rámci České republiky a Slovenské republiky. Do dalších zemí zboží nelze zaslat. Do Slovenské republiky lze zaslat zboží pouze při platbě předem bankovním převodem.

Osobní odběr je možný v sídle prodávajího po předchozí dohodě.

Možnosti platby

Zboží lze uhradit bankovním převodem na základě výzvy k úhradě. Zboží je expedováno až po připsání platby na účet prodávajícího.

Dále je možné zaplatit dobírkou při převzetí zboží nebo hotově při osobním odběru u prodávajícího.

Cenník poštovného a balného

Přepravné do ČR při platně předem bankovním převodem 90 Kč
Přepravné do ČR při platbě na dobírku 120 Kč
Přepravné do SR při platně předem bankovním převodem 300 Kč
Osobní odběr zdarma

Ceny jsou uvedeny včetně DPH a obsahují balné.

Údaje k provedení platby

GE Money Bank, Jablonec n. N.
Číslo účtu: 172 665 359 / 0600
IBAN: CZ48 0600 0000 000172665359
SWIFT: AGBACZPP

Při platbě uvádějte vždy variabilní symbol, který vám bude přidělen při uzavření objednávky.

 

Dodací lhůta a expedice

Objednávky prodávající expeduje zpravidla do 10 pracovních dnů. Tato lhůta může být po dohodě prodloužena v případě aktuálního nedostatku zboží na skladech v ČR.

V případech individuální úpravy zboží pro potřeby zákazníka (např.potisk) se expedice může prodloužit až na 21 dnů.

V případě osobního vyzvednutí zboží bude kupující k tomuto vyzván e-mailem, jakmile bude příslušná objednávka připravena.

Kupní cena

Kupní cena zboží se řídí platným ceníkem prodávajícího a cenami uvedenými u jednotlivého zboží v internetovém obchodě. Není-li u zboží vyznačeno jinak, jsou veškeré ceny zboží uvedeny s DPH v měně Kč.

Ceny uvedené v internetovém obchodě neobsahují poplatky za případně individuální úpravy zboží pro potřeby zákazníka (např. potisk). Tyto poplatky jsou věcí další dohody mezi kupujícím a prodávajícím.

IV. Vadné plnění a reklamace

 1. Případné reklamace vyřídíme v souladu s platnými právními předpisy.
 2. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně oznámit prodávajícímu. Za vady způsobené přepravcem prodávající neručí a reklamaci je nutné řešit přímo s dopravcem. Doporučujeme sepsání protokolu o poškození zboží ihned při převzetí zboží s dopravcem, pokud je balík evidentně poškozen.
 3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u dodaného zboží, v době 24 měsíců od převzetí. Odpovědnost se vztahuje pouze na výrobní vady a nezahrnuje vady způsobené nadměrným opotřebením nebo užíváním zboží v rozporu s doporučením výrobce.
 4. V souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

  a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jím prováděné,

  b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

  c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

  e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 6. Záruka se nevztahuje na:

  a) vady vzniklé běžným používáním výrobku

  b) vady vzniklé nesprávným použitím výrobku

  c) vady vzniklé nesprávným skladováním výrobku nebo péčí o výrobek
 7. Postup při reklamaci:

  a) o reklamaci kupující informuje prodávajícího telefonicky, písemně či osobně. Místem pro uplatnění reklamace je sídlo prodávajího

  b) kupující zboží zašle jako doporučený balík či donese osobně na adresu prodávajícího,

  c) kupující uvede důvod reklamace, svou adresu a doklad o nabytí reklamovaného zboží v obchodě prodávajícího.
 8. Reklamaci prodávající vyřídí co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží. V případě delších reklamací (např. z důvodu vypracování znaleckého posudku a pod.) bude prodávající kupujícího neprodleně informovat o stavu reklamace a předpokládané doby na vyřízení.
 9. V souladu s ustanovením § 2106 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

  a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící části věci, jde-li o věc skládající se z více částí,

  b) na odstranění vady opravou věci,

  c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

  d) odstoupit od smlouvy.
 10. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle § 2107 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 11. V souladu s ustanovením § 2107 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

V. Zrušení objednávky a výměna zboží

 1. Na přání kupujícího prodávající vymění nepoškozené, nepoužité a originálně zabalené zboží za jiné zboží ve stejné či vyšší hodnotě s doplatkem rozdílu cen. Zboží je nutné osobně po dohodě předat prodávajícímu v jeho sídle, případně zaslat doporučeně na adresu prodávajícího společně s dokladem o nabytí zboží. Náklady spojené s výměnou nese v plné výši kupující.
 2. Zrušení objednávky může kupující provést telefonicky, případně e-mailem do momentu expedice zboží. V případě objednané úpravy zboží (potisk textilu apod.) je nutné provést zrušení telefonicky, a to neprodleně.
 3. Nelze vracet zboží, které již bylo upraveno pro potřeby kupujícího (potisk textilu apod.).
 4. Nelze vracet zboží, které bylo pro kupujícího objednáváno od zahraničního dodavatele na zakázku, pokuď prodávající neurčí jinak.
 5. Nelze vracet zboží, které bylo kupujícím prokzatelně objednáno chybně, pokuď prodávající neurčí jinak.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující, který je v postavení spotřebitele (fyzická osoba), má právo dle ust. § 1829 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží.
 2. Odstoupení je povinen kupující učinit písemně a písemné odstoupení spolu se zbožím doručit na svůj náklad zpět prodávajícímu do jeho sídla. Pro posouzení dodržení 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy je rozhodující okamžik odeslání odstoupení prodávajícímu. Pro účinné odstoupení musí být zboží vráceno nepoškozené, zabalené v původním obalu, neopotřebené a bez jakýchkoliv známek užívání. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
 3. Bude-li odstoupení od smlouvy učiněno v souladu s výše uvedenými podmínkami, vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu včetně nákladů na dodání na jeho účet nebo způsobem dohodnutým s kupujícím ve lhůtě do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a vrácení zboží. Avšak odstoupí-li kupující (spotřebitel) od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu (spotřebiteli) dříve, než mu kupující (spotřebitel) zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 4. V souladu s ust. § 1837 písm. d), e), g) a h) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemá kupující (spotřebitel) právo odstoupit od smlouvy a vrátit zboží, jedná-li se

  a) o dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího (spotřebitele) nebo pro jeho osobu,

  b) o dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

  o dodávku zboží v uzavřeném obalu, které kupující (spotřebitel) z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

  o dodávku zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 5. Prodávající má právo odstoupit od již uzavřené smlouvy v případě, že se plnění stane nemožným a dále v případě, že kupující nepřevezme či odmítne převzít objednané zboží.

VII. Ochrana osobních údajů

 1. Dokončením objednávky v internetovém obchodě kupující prohlašuje, že se seznámil také s níže uvedenými informacemi o zpracování osobních údajů a poučením ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, (dále jen "Zákon") kupující souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje v rozsahu, v jakém je uvedl v objednávkovém formuláři, byly zpracovávány prodávajícím za účelem výkonu práv a plnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy. Kupující prohlašuje, že uvedené osobní údaje jsou pravdivé a že ohledně nich je oprávněn tento souhlas udělit. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje po zralé úvaze a na základě svobodné vůle. Souhlasí s tím, že záznam o poskytnutí tohoto souhlasu provedený automatizovaně v elektronických systémech správce osobních údajů bude sloužit jako rozhodující doklad o poskytnutí tohoto souhlasu. Bez předchozího souhlasu se zpracováním kontaktních údajů není možné objednávkový formulář odeslat. Udělený souhlas se týká všech osobních údajů včetně údajů citlivých, které o sobě prostřednictvím formuláře kupující sděluje.
 2. Prodávající tímto jako správce osobních údajů informuje kupujícího o následujících skutečnostech:

  a) kupující není povinen správci osobních údajů poskytnout jakékoliv údaje o své osobě ani souhlas s jejich zpracováním a kupující je oprávněn toto odmítnout; poskytuje-li kupující jakékoliv osobní údaje a/nebo souhlas s jejich zpracováním, činí tak zcela dobrovolně;

  b) poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující kdykoli písemně odvolat na adrese sídla správce osobních údajů, a to v celém rozsahu nebo jen částečně;

  c) zpracování osobních údajů kupujícího bude po uplynutí doby, na níž souhlas se zpracováním osobních údajů poskytl, nebo po zániku tohoto souhlasu (při zohlednění rozsahu event. odvolání tohoto poskytnutého souhlasu) bez zbytečného odkladu ukončeno nebo omezeno, pokud správce osobních údajů nebude oprávněn či povinen v něm pokračovat z jiného titulu;

  d) osobní údaje kupujícího budou zpracovány ručně i automatizovaně v rozsahu, ve kterém byly poskytnuty;

  e) osobní údaje kupujícího mohou být zpřístupněny jen osobám k tomu oprávněným v rámci plnění jejich pracovních úkolů, ať již smluvně převzatých nebo plynoucích z právních předpisů, a podléhajícím zákonné či smluvně převzaté povinnosti mlčenlivosti;

  f) osobní údaje kupujícího budou zabezpečeně uchovávány v elektronické nebo listinné podobě;

  g) kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům; na základě písemné žádosti kupujícího je správci osobních údajů jednou za kalendářní rok povinen bezplatně poskytnout informace o osobních údajích zpracovávaných o kupujícím, jinak kdykoli za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné k poskytnutí informace;

  h) kupující má právo, domnívá-li se, že správce osobních údajů nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem:
  1. požádat správce osobních údajů o vysvětlení,
  2. požadovat, aby správce osobních údajů odstranil takto vzniklý stav; správce osobních údajů je povinen neprodleně odstranit takto vzniklý stav, je-li žádost kupujícího shledána oprávněnou;

  i) kupující má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) s podnětem nebo stížností; pokud správce osobních údajů nevyhoví žádosti kupujícího podle předchozího odstavce, může se kupující na tento úřad obrátit i přímo.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré smluvní vztahy vzniklé při Best Rolex Replica nákupu v e-shopu se řídí platným právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a těmito obchodními podmínkami.
 2. Ke změně či doplnění kupní smlouvy a obchodních podmínek může dojít pouze písemnou dohodou smluvních stran. Ústní změna či doplnění této kupní smlouvy a obchodních podmínek je vyloučena.
 3. Pro doručování písemností kupujícímu slouží adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři s tím, že v případě pochybností se písemnost považuje za doručenou třetím dnem po podání k poštovní přepravě. V případě změny kontaktních údajů na straně kupujícího je kupující povinen oznámit změnu prodávajícímu bezodkladně. Prodávající nenese jakoukoliv odpovědnost za změnu kontaktních údajů kupujícího.
 4. V případě neplatnosti jednoho z bodů kupní smlouvy nebo obchodních podmínek jsou ostatní ujednání nadále platná. Tato smlouva včetně obchodních podmínek obsahuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a neexistují žádná jiná ujednání, ústní či písemná, která by dále upravovala předmět této smlouvy. Pokud by takováto ujednání existovala, jsou tímto zrušena a nahrazena beze zbytku touto smlouvou a obchodními podmínkami.
 5. Prodávající má potřebná oprávnění na základě živnostenského zákona, přičemž kontrolu v této oblasti vykonává v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dohled nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, provádí ve vymezeném rozsahu Česká obchodní inspekce. Dozor spojený s ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, bude uložena u prodávajícího a na požádání bude k obsahu smlouvy umožněn přístup kupujícímu.
 7. Kupující odesláním objednávkového formuláře potvrzuje, že se seznámili s obsahem obchodních podmínek a souhlasí s nimi a uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů.
 8. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 09.07.2015.

Přihlášení uživatele
FAČR

Aktuality

MÍČ ADIDAS FUSSBALLLIEBE PRO

14.06.2024 -

MÍČ ADIDAS FUSSBALLLIEBE PRO - TOP CENA

více na 

MÍČ ADIDAS FUSSBALLLIEBE PRO

Více

Turfy Adidas Kaiser 5 Team

02.01.2024 -

Turfy Adidas Kaiser 5 Team jsou nyní ještě za výhodnější cenu.

Více info na KOPAČKY ADIDAS

Více

MÍČ ADIDAS FUSSBALLLIEBE PRO

03.12.2023 -

MÍČ ADIDAS FUSSBALLLIEBE PRO 

více info o MÍČ ADIDAS FUSSBALLLIEBE PRO na míče Adidas

Více

Set JOMA Champioship VII

02.10.2023 -

Set JOMA Champioship VII je nově v nabídce.

Více informací o setu JOMA Champioship VII v kategorii SETY JOMA

Více

Turfy Adidas Kaiser 5 Team

21.07.2023 -

Nejprodávanější turfy na trhu nyní s výraznou slevou. Více zde.

Více

 

Archiv aktualit

 

Naše nabídka

 

Telefonické objednávky 604 633 350

 
Položek:
Suma s DPH:
0
0,00 Kč
Do košíku
JOMA
ADIDAS SELECT ZEUS

Sportovní oblečení, obuv a doplňky LEGEA | Sportovní oblečení, obuv a doplňky JOMA

Zdroj: e-shop BORAprosport, https://www.borasport.cz/, web by VisionWorks http://www.vw-cz.com
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím | Nastavení cookies